ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

          แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับแพลตฟอร์มจ้างงานช่าง การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้
          แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับแพลตฟอร์ม การที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่าน หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป

1. คำจำกัดความ

          1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์ม Serty8 (Ser หมายถึง SERVICES ให้บริการที่ดีกับลูกค้า, T หมายถึงTRUST สร้างความไว้ใจให้กับลูกค้า, 8 หมายถึง INFINITY)

2. ขอบเขตการให้บริการ

          สิทธิการเข้าถึง  บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
          แพลตฟอร์มของเราเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับแพลตฟอร์มในการจัดหาช่างมาปฏิบัติงานตามบริการที่ลูกค้าได้ซื้อ บริการติดตั้ง เปลี่ยน ซ่อม ทำความสะอาด ตัดหญ้า ฉีดน้ำยากำจัดปลวก ขนย้าย ตรวจบ้าน ต่อเติมที่อยู่อาศัย หรืองานอื่น ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง

3. การว่าจ้างช่าง และการให้บริการ

          ลูกค้าสามารถเลือกดูรายละเอียดงานต่าง ๆ ที่ช่างรับทำและราคาค่าจ้างได้บนแพลตฟอร์ม โดยราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
          กรณีต้องการจ้างช่าง ท่านจะต้องกรอกข้อมูลสถานที่ที่จะให้ช่างเข้าทำงานและข้อมูลติดต่อโดยท่านสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการให้ช่างเข้าทำงานได้ในตารางปฏิทินนัดหมายบนแพลตฟอร์ม และท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันวันเข้าทำงาน ทั้งนี้ การนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าจ้างช่างผ่านช่องทางที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ในการให้บริการบางประเภท (เช่น บริการติดตั้ง ทำความสะอาด ล้างแอร์ ล้างเครื่องซักผ้า ตัดหญ้า ฉีดน้ำยากำจัดปลวก ขนย้าย ตรวจบ้าน ฯลฯ) บางกรณีเราอาจจำเป็นต้องขอรายละเอียดจากท่านเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายสถานที่หน้างานเพื่อพิจารณาและยืนยันว่าระยะเวลาในการทำงานกำลังคนทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว กรณีที่ท่านจองบริการบนแพลตฟอร์มไม่ตรงกับหน้างานจริง หรือท่านต้องการรับบริการเพิ่มเติมที่หน้างานและช่างสามารถให้บริการได้ เราจะดำเนินการให้ท่านสามารถชำระค่าจ้างเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด โดยเราจะส่งเอกสารใบเสนอราคาและลิงค์สำหรับชำระค่าจ้างไปที่อีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ยินยอมชำระค่าจ้างเพิ่มเติม เราขอสงวนสิทธิพิจารณาการให้บริการเท่าค่าจ้างที่ได้รับชำระเท่านั้น
          หากมีกรณีที่ช่างติดปัญหาการเข้าถึงหน้างาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากท่านเอง เช่น นิติบุคคลของคอนโดของท่านไม่อนุญาตให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านไม่อำนวยความสะดวกให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียเวลาและค่าเดินทางให้กับช่างตามจำนวนเงินที่เราเป็นผู้พิจารณา

4. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

          กรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เช่น เลื่อนวัน และ/หรือ เวลานัดหมาย ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ ที่แพลตฟอร์มหรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โดยกรุณาติดต่อก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและกำหนดวันและเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
          การยกเลิกโดยลูกค้า (ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจก่อนวันที่ทำงาน) หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ/บริการ กรุณาติดต่อที่ [email protected] หรือ Line @Serty8 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิก หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งไปแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้

5. เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย)

5.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ การปิดล้อม หรือความล่าช้าตามข้อตกลงอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ
          1) การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม
          2) ความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากการปะทะของการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือ คำสั่ง หรือการเตรียมเข้าสู่ภาวะสงคราม
          3) ไฟไหม้ การระเบิดรุนแรง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
          4) การไม่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งผ่านทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
          5) การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน
          6) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือข้อห้ามของหน่วยงานรัฐบาล การประท้วงหยุดงาน การยุบกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่อเหตุสุดวิสัยตามที่เห็นสมควร

6. การรับงาน

          เมื่อได้รับมอบงาน ท่านจะต้องแจ้งวันที่นัดเข้าทำงานในระบบ เพื่อจองคิวช่างและนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าทำงาน เพื่อยืนยันข้อมูลแล้วท่านจะต้องชำระเงินตามงานบริการที่เลือกใช้ในระบบ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วทางเราจะจัดหาช่างเพื่อไปปฏิบัติงานโดยเร็ว

7. การชดเชย

          คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อบริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนของคาร์เชอร์ รวมถึงบุคคลอื่น และไม่เอาผิดกับบริษัทและบุคคลดังกล่าวในเรื่องข้อร้องเรียน ความรับผิดชอบ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อันเกิดจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กรณีที่เราพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากทางเรา แพลตฟอร์ม และ/หรือ ช่างแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการรับประกัน และการรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและพิสูจน์แต่เพียงผู้เดียว
          กรณีที่มีการว่าจ้าง หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้กระทำผ่านแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิในการรับประกัน และการรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี

8. การชำระค่าจ้างและความคุ้มครอง

          การชำระเงินค่าค่าบริการและค่าใช้จ่ายทุกกรณี- ท่านตกลงที่จะชำระเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนดเท่านั้นโดยท่านสามารถ ชำระผ่านการโอนจ่ายเงิน อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง ตามธนาคารที่ระบุไว้

9. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

          ท่านยอมรับว่า เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูล และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม

          ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการส่วนใดๆของแพลตฟอร์ม อาทิ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้ยินยอมโดยชัดเจนแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด หรือ อัปเดต การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยุติหรือหยุดการให้บริการดังกล่าว

11.การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

          ท่านยอมรับและเข้าใจว่า เรามีสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า โดยทางเราจะประกาศข้อกำหนด เงื่อนไขที่ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้ท่านพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม การที่ท่านใช้บริการแพลตฟอร์มเราต่อไป เราจะถือว่าท่านยินยิม ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบเงื่อนไขข้อกำหนดสามารถเลือกเมนู เงื่อนไขและข้อกำหนด ด้านล่างสุด

12. การโฆษณาบนเว็บไซต์

          เราปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ตามที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอย่างเคร่งครัด

13. การละเว้น

          หากเราไม่ใช้สิทธิ์หรือ ใช้สิทธิ์ล่าช้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ในสถานการณ์ใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

มาตรการในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

1. ก่อนการยืนยันการจองสำรวจหน้างาน ท่านรับรองว่า ท่านและบุคคลในพื้นที่รับบริการไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งรวมถึงไม่ได้เป็นบุคคลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
          1.1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก
          1.2. เป็นผู้เดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อของโรค COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา
          1.3. เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันถึงการเป็นโรคติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันจองสำรวจหน้างาน
2. กรณีที่ท่านรับรองว่าท่านไม่ได้เป็นบุคคลตามข้อ 1
          2.1. หากภายหลังท่านได้ทราบว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่าก่อนการรับบริการ หรือหลังการรับบริการภายใน 14 วัน
          2.2 หากเราเป็นผู้ตรวจพบภายหลังว่าท่านหรือบุคคลในพื้นที่รับบริการเป็นบุคคลตามข้อ 1 ไม่ว่าท่านจะกระทำโดยเจตนาหรือด้วยความประมาทในการไม่แจ้งข้อมูลแก่เรา เราขออนุญาตสงวนสิทธิในการงดการให้บริการโดยไม่คืนค่าจ้าง และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยความเห็นของเราถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ในวันรับบริการเราขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้
          3.1. หากในพื้นที่รับบริการมีขยะติดเชื้อที่รอกำจัด รบกวนแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทุกครั้งก่อนการเริ่มให้บริการ
          3.2. ระหว่างที่เราให้บริการในพื้นที่รับบริการ โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างทางกายภาพ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 086-3877954 อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : บริษัท เซอร์ตี้เอท จำกัด 480/142 หมู่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160