ขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อ

"ลูกค้าสามารถขอเลื่อนนัดหมายการให้บริการ โดยแจ้งล่วงหน้ากับทางบริษัทอย่างน้อย 3 วัน"